جشن تکلیف پایه هشتم یکشنبه 23 اردیبهشت 1403

جشن تکلیف پایه هشتم یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 - صرف صبحانه در مهمانسرای حضرت
 اجرای مراسم و اهدا هدایا در دارالقرآن صحن جمهوری - حرم مطهر رضوی

 

 

تاریخ انتشار: 1403/02/24