اساسنامه دانش آموختگان نوین

ماده 1- نام و تعریف کانون:
۱-۱ نام کانون عبارت است از ” کانون دانش آموختگان مجتمع آموزشی عام المنفعه نوین مشهد که برای اختصار “کانون دانش آموختگان نوین ” نامیده می شود.
۲-۱ کانون تشکیلاتی است مستقل که به هیچ یک از احزاب، گروه ها، انجمن ها، نهادها و جمعیت های سیاسی وابستگی ندارد و با پایبندی به مصالح مجتمع آموزشی و پرورشی نوین جهت تحقق اهداف مندرج در این اساسنامه فعالیت می نماید.
 
ماده۲ – محل استقرار کانون:
 دفتر کانون دانش آموختگان در مجتمع آموزشی نوین واقع درخیابان آیت الله بهجت مشهد،  کوچه آیت الله بهجت 4 می باشد.
 
ماده۳ – مدت فعالیت:
مدت فعالیت کانون نامحدود است (تابع فعالیت موسسه است)
 
ماده۴ – اهداف کانون عبارتند از:
۴-۱ حفظ ارتباط مستمر بین دانش آموختگان و مسئولین مدرسه 
۴-۲ ارتقای سطح دانش و فن آوری و مهارت های اشتغال زایی از طریق ایجاد ارتباط موثر بین مجتمع آموزشی نوین و دانش آموختگان شاغل در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۴-۳ بهره گیری از نظرات و تجارب دانش آموختگان در جهت ارتقاء سطح علمی و حل مشکلات مجتمع نوین
۴-۴ سازماندهی، حمایت و هدایت دانش آموختگان برای اشتغال در بخش های مختلف
۴- ۵ ارج نهادن و معرفی برون دادهای تحقیقاتی و آموزشی، تجربیات و خدمات دانش آموختگان
 
 
ماده۵ – وظایف کانون:

۵-۱ کانون در اولین گام نسبت به شناسایی دانش آموختگان موسسه اقدام و کلیه اطلاعات و توانایی های آنها را در یک سامانه درج می نماید.

 ۵-۲ کانون نیازهای علمی، فرهنگی، اجتماعی و فنی بخشهای مختلف اجرایی کشور را شناسایی و ارائه می نماید.

 ۵-۳ برگزاری کنفرانس ها، سمینارها و گردهمایی ها در حوزه های مختلف به منظور ایجاد تعامل بین موسسه، دانش آموختگان و آحاد جامعه

 ۵-۴ همکاری، هدایت و راهنمایی در جذب دانش آموختگان در بخش های علمی، فرهنگی، صنعتی و اجرایی کشور با حمایت و راهنمایی مشاوران و متخصصان جهت شرکت در فرایند آزمون های استخدامی دولتی و بخش خصوصی.

 ۵-۵ ایجاد ارتباط با سایر انجمن ها، کانون ها و موسسات.

 ۵-۶ کمک به پیشبرد اهداف موسسه با استفاده از توانایی های اعضاء.

 
ماده۶ – عضویت در کانون:

عضو پیوسته: کلیه افرادی که دانش آموخته مجتمع آموزشی نوین می باشند به عنوان عضو پیوسته کانون شناخته می شوند و کارت عضویت کانون دانش آموختگان برای اشخاص ذی نفع صادر خواهد شد.

عضو وابسته: افراد موثری که دانش آموخته نمی باشند اما می توانند در تحقق اهداف کانون همکاری نمایند به عنوان عضو وابسته پذیرفته می شوند