ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی حرفه ای

1-  حضور فعال دانش آموزان در کارگاه حرفه و فن و برنامه های مهارتی و مسابقات فناوری

2- برنامه حضور در آزمایشگاه و درک عمیق مفاهیم دروس علوم

3- کارگاه گل و گیاه و آموزش عملی گلکاری
4- شرکت در مسابقات علمی و فناوری (مانند مسابقات جابر ابن حیان و جشنواره تا ثریا )