ساحت تعلیم و تربیت علمی فناورانه

روش و نحوه تدریس در شکوفایی علمی و استعدادهای فناورانه دانش آموزان تاثیر بسزایی دارد.
1- استفاده از روشهای آموزش تجسمی و عملی و همچنین روشهای تعاملی که کمک به تعمیق مفاهیم مختلف علمی در ایشان می نماید.
2 شرکت کادر آموزشی نوین در جلسات دانش افزایی معلمان تنظیم و اجراي برنامه هاي توانمند سازي، به منظور یادگیري و تقویت مهارت هاي شغلی معلمان و همچنین تربیت نیروهاي متخصص، جز با شرکت در دوره هاي آموزشی مستمر امکان پذیر نیست .
3- آموزش چرتکه برای معلمین:
جلسات کارگاهی روش تدریس ریاضی و دوره آموزشی نحوه استفاده از چرتکه جهت معلمین محترم دبستان برای هم افزایی آموزشی و تقویت آموزش ریاضی برگزار میگردد.
4- کارگاه روش تدریس ریاضی
 
5- تکمیل و نوسازی آزمایشگاه علوم و کارگاه کامپیوتر با توجه به تاثیر قابل توجه تجربه عملی و آزمایشات دروس علوم در تعمیق یادگیری دانش آموزان تلاش میشود از امکانات آزمایشگاه استفاده منظم و بهینه صورت گیرد. همچنین با توجه به اهمیت علوم کامپیوتر کارگاه کامپیوتر تجهیز شده و مورد بهره برداری کلاسهای مختلف مجتمع قرار میگیرد.
6 - آموزش عملی ریاضی و علوم استفاده از روشهای ساده برای آموزش مفاهیم ریاضی و هندسی و راه اندازی کارگاه ریاضی جهت آموزش عملی ریاضی و هندسه با کمک وسایل دست ساز
 
 
7- اجراي پروژه بازي و یادگیري: روشی نوین در ارائه دروس
8 - اجراي طرح تکالیف مهارت محور به عنوان جایگزینی براي تکالیف سنتی
9- برگزاري آزمون هاي مدون آموزشی(آزمون هاي پیشرفت تحصیلی) مهمترین وسیله ي اندازه گیري پیشرفت تحصیلی، آزمون است و آزمونهاي کتبی یا مداد و کاغذي از نوع مرسوم براي ارزشیابی پیشرفت تحصیلی میباشند. در دوران مدرسه و تحصیل دانش آموزان، معلمان میتوانند با برگزاري چنین آزمونهایی به میزان یادگیري دانش آموزان از لحاظ کمی و کیفی پی ببرند. 
 
آزمون هاي آنالین و تدریس هاي مجازي معلمین
10- استفاده از ابزارهاي کمک آموزشی نوین و مجهز به کلاس هاي هوشمند کلاسی که داراي یک معلم مجهز به رایانه ، برد دیجیتال و تجهیزات صوتی و تصویري است و به معلم این امکان را می دهد تا با استفاده از طیف گسترده اي از رسانه ها تدریس کند.
 
11- استفاده از فناوری پرده سبز جهت تهیه فیلمهای آموزشی