امکانات فضا و تجهیزات

1. سالن کتابخانه در فضای مجموعه
 
 
 
 
2.  آزمایشگاه های تخصصی
 
 
3. اتاق فناوری و کارگاه کامپیوتر
 
4. تمامی کلاسها مجهز به دیتا و تخته هوشمند 
 
 
5. سالن ورزشی(رزمی، ژیمناستیک)
 
6.فضای گرم و صمیمانه مدرسه
 
 
 
7. زمین ورزشی