اهداف، چشم اندازها و راهبرد های مجتمع آموزشی نوین

ماموریت:
 شناخت، پرورش و هدایت استعدادهای دانش آموزانی با ایمان، مبتنی بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری
 
چشم انداز: 
تبدیل مدرسه نوین به مجموعه ای پیشرودر زمینه تربیت مبتنی بر معارف قرآنی و مهارت های زندگی 
 
الگوی آموزشی، پرورشی
1- ویژگی های خروجی های مدرسه
          - مومن
          - اخلاق مدار(متخلق به اخلاق قرآنی)
          - دارای عزت نفس
          - پرتلاش
          - مشارکت جو
          - مسئولیت پذیر
          - ایثارگر
          - فن آور
          - خالق
          - پژوهشگر
 
۲- اصول و باورهای زیربنایی در تعلیم و تربیت نوین
 
 
1- فطرت مداری:
اهمیت و توجه به نیازهای فطری و طبیعی متنوع در دانش آموزان با نگاه به تعلیم و تربیت به عنوان فرآیندی جامع، مستمر و تدریجی و هماهنگ با نیازهای ذاتی و احترام به تفاوتهای فردی ایشان
 
2- یادگیری تعاملی و فعال :
یادگیرنده باید در روند تعلیم و تربیت نقش فعال، داوطلبانه و آگاهانه با تقویت روحیه پرسشگری و خلاقیت ذهنی داشته باشد.
 
3- آموزش مشارکتی و اجتماعی:
انسان موجودی اجتماعی است و شخصیت او تا حد زیادی در اجتماع و تحت شرایط محیطی ساخته و پرداخته می شود. جلب مشارکت و تعامل، زیر بنای ساختار اجتماعی انسان است، پس فرآیند برنامه ریزی درسی و تربیتی باید زمینه مشارکت و تعامل مؤثر معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و سایرگروه های ذینفع، ذیربط و ذیصالح را فراهم نماید. بدین منظور برنامه های آموزشی و تربیتی از روش های خشک فردی و انعطاف ناپذیر ، به روش های خلاق، فعال و گروهی و از رقابت های فردی و تنش زا ، به رفاقت جمعی و تعالی بخش توجه می نمایند.
 
4- خویشتن بانی و خود آموزی مستمر:
انسان می تواند بصورت مادام العمر یادگیرنده باشد، بر طبق این اصل برنـامه های درسی باید زمینه کسب شایستگی ها و مهارت های لازم برای استمرار و معنادار شدن یادگیری و پیوستگی تجارب یادگیری در زندگی را برای دانش آموزان تأمین کند و ایشان را از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به سوی خویشتن بانی (تقوا)، ارزش مداری عقلانی و مسئولیت پذیری سوق دهد.
 
5- جایگاه ومرجعیت معلم:
معلم در هدایت تربیتی برای تقدم تزکیه برتعلیم، غنی سازی محیط تربیتی و یادگیری، فعالسازی دانش آموزان در فرآیند یادگیری و تربیت پذیری و ترغیب آنان نسبت به یادگیر ی مستمر نقش محوری دارد. همچنین ارتقای توانمندی معلمین و مربیان زمینه ی ارتقاء صلاحیتهای های اعتقادی،اخلاقی،حرفه ای و تخصصی ایشان را فراهم می سازد.
 
6- تاکید بر فرهنگ ملی و اسلامی:
بر پایه آینده نگری و پرورش قدرت تحلیل و روحیه نقادی نسبت به فرهنگ مدرنیته و پاسداشت سنن فرهنگی اصیل با حفظ توازن عقلانی
 
3- اهداف آموزشی مدرسه (به تفکیک دوره)
 
 
اهداف دوره های تحصیلی
 
مقدمه:

اهداف دوره های تحصیلی، تجلی اهداف آموزش وپرورش متناسب با ویژگیها و شرایط سنی دانش آموزان بوده و زمینه دستیابی آنان به شایستگیهای پایه را فراهم میآورد و به رشد متوازن و همه جانبه ایشان، کمک میکند. مدیران، برنامه ریزان و عوامل سهیم و موثر در تعلیم و تربیت دانش آموزان، باید دربرنامه ریزی امور، سازماندهی فعالیتها و انجام وظایف خود به گونه ای عمل کنند تا دانش آموزان در پایان هر یک از دوره های تحصیلی به اهداف تعیین شده دست یابند. این اهداف مبتنی بر اسناد بالادستی، به ویژه سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش، سند جامع علمی کشور، سند چشم انداز بیست ساله کشور، مبانی نظری و سند تحول بنیادین آموزش وپرورش به تفکیک ساحتهای ششگانه تعلیم وتربیت به شرح زیر (متناسب با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش) قابل طرح هستند.

الف: ساحت تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
 
دوره اول ابتدایی

1 -با صفات مهربانی، بخشندگی، دانایی و توانایی خداوند آشنا شود و احساس اطمینان و آرامش حاصل از آن را ابراز نماید.

۲ -با شناخت روش زندگی و آموزه های اخلاقی پیشوایان دینی )آداب و رفتار فردی و اجتماعی، راستگویی، نظم و پشتکار(، تأثیر آن را در رفتار خود نشان دهد.

3 -با قرائت صحیح نماز و آیات آسان قرآن، آموخته های قرآنی خود را در زندگی به کار گیرد.

 
دوره دوم ابتدایی

1 -با درک مفهوم اولیه هر یک از اصول دین، پذیرش و احساس تعلق خاطر خود نسبت به آن را نشان دهد.

۲ -با مطالعه روش زندگی و آموزه های اخلاقی پیشوایان دینی (عزت نفس ، تکریم والدین، احترام به طبیعت و دیگران، وفای به عهد) و شناخت احکام مورد نیاز، الگوهایی را برای عمل صالح شناسایی کند و در زندگی به کار گیرد.

3 -با قرائت صحیح و روان، درک مفاهیم عینی و انس با قرآن کریم، آموزه های آن را درزندگی به کار گیرد.

 

دوره اول متوسطه

1 -با شناخت کلی نظام معارف دینی و چگونگی تأثیر آن بر انتخابها و تصمیمها در زندگی انسان، توانایی شکل دهی به هویت دینی و اخلاقی خود را کسب کند.

۲ -با بررسی گفتار و سیره پیشوایان دینی )حق الناس،کرامت نفس ، جدیت، قانونگرایی، امرار معاش، حفظ سالمت فردی، جمعی و زیست محیطی( مالک هایی را برای انتخاب سبک زندگی شخصی و اجتماعی خود انتخاب و با عمل به آنها، میزان تأثیر آن را ارزیابی کند.

3 -با قرائت صحیح و روان قرآن کریم و تدبر در آیات موضوعی، آموزه های قرآنی را در زندگی به کار گیرد و به رعایت احکام مورد نیاز و اقامه نماز (فرادا و جماعت) اهتمام ورزد.

 

دوره دوم متوسطه

1 -با درک وجه استدلالی و عقلانی معارف دینی، در مواجهه با پرسش ها و مسائل، پاسخهای متقاعدکننده ای را با تکیه بر منابع و شواهد دینی ارائه کند و تأثیر آن را مورد ارزیابی قرار دهد.

۲ -با الگوگیری از سیره پیشوایان دینی، نقش ایشان را در احیای دین و ترسیم آینده بشریت )جامعه عدل مهدوی: عدالت خواهی، ظلم ستیزی، صلح جویی، عمران و آبادی( تبیین کند و داللتهای آن را در موقعیتهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد.

3 -با باور به ظرفیتهای قرآن و جاودانگی دین اسلام )جامعیت، ثبات ، سازگاری با فطرت ، پویایی نسبت به نیازهای حال و آینده( قادر است از آن برای حل نمونه ای از مسایل دنیای امروز استفاده کند.

 

ب: ساحت تعلیم و تربیت زیبایی شناسی هنری
دوره اول ابتدایی

1 -با مشاهده اشیاء اطراف، پدیده های طبیعی، فرهنگی و هنری ساده، دریافت حسی خود و لذت حاصل از آن را به زبان هنر ابراز کند.

۲ -با تغییر سازنده در محیط و اشیاء اطراف، قدر تخیل، تجسم و خلاقیت خود را پرورش دهد.

 
دوره دوم ابتدایی

1 -با شناسایی و درک اهمیت عناصر زیبایی ساز در پیرامون خود، فضای زندگی خویش را بهبود بخشد.

۲ -با خلق یک اثر هنری با استفاده از معیارهای زیبایی شناسی، قدرت تخیل، تجسم و ایده پردازی خود را تقویت کند.

3 -با شناخت اصول اولیه زیبایی شناسی، یک پدیده طبیعی یا اثر هنری را بررسی و چگونگی تأثیر آن را بر خود توصیف کند.

 
دوره اول متوسطه

1 -با به کارگیری اصول زیبایی شناسی و ارزشی، محیط زندگی خود را تغییر دهد و تأثیر آن را در بهبود کیفیت زندگی و دستیابی به آرامش روحی و روانی ارزیابی کند.

۲ -با بهره گیری از قدرت تخیل، تجسم و ایده پردازی خود، اثر فرهنگی هنری خلق کند و ابعاد زیبایی شناسی آن را توصیف نماید.

3 -با انتخاب آثار فرهنگی هنری، آنها را بر مبنای اصول زیبایی شناسی و ارزشی بررسی و تأثیر آن را بر هویت خویش توصیف کند.

 
دوره دوم متوسطه

1 -با مطالعه آثار و مسایل حوزه هنر (رابطه هنر با: فناوری، اقتصاد، فرهنگ، اخلاق، ...)، آنها را بر اساس اصول زیبایی شناسی و ارزشی، نقد و تأثیر آن را بر خود و جامعه ارزیابی کند.

۲ -با بکارگیری قدرت تخیل و ذوق هنری، اثری فرهنگی هنری را خلق کند و آن را بر اساس معیارهای زیبایی شناسی مورد ارزیابی قرار دهد.

3 -با انتخاب و بررسی آثار فرهنگی هنری بر مبنای اصول ارزشی و زیبایی شناسی، نقش هنر را به عنوان زبان مشترک میان انسانها در بستر زمان و مکان تبیین نماید.

 
ج: ساحت تعلیم و تربیت زیستی بدنی

 

دوره اول ابتدایی

1 -با شناسایی ویژگی ها، نیازها و توانمندیهای جسمی- حرکتی خود، رفتارهای متناسب با آن را برای حفظ شادابی، ارتقای سطح سالمت و تواناییهای بدنی خویش به عنوان امانت الهی انجام دهد.

۲ -با کسب آگاهی نسبت به محیط زیست، تأثیر عملکرد خود بر محیط زندگی را بررسی کند و نتایج آن را به کارگیرد.

دوره دوم ابتدایی

1 -با شناسایی ویژگی ها، نیازها و توانمندیهای جسمی- حرکتی و روانی خود، الگوی رفتاری متناسب با موقعیتهای مختلف را انتخاب کند و سطح سالمت و شادابی خود را ارتقاء دهد.

۲ -با مشارکت در طرحها و برنامه های بهداشت، سالمت، تفریحا ت ساالم، تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی،تأثیرگذاری آن را بر سالمت خود و دیگران مورد بررسی قرار دهد.

3 -با شناسایی محیط زندگی خود، تأثیر الگوی رفتاری خویش بر محیط زیست به مثابه آیات الهی را تبیین کند و عملکرد خود را بهبود بخشد.

 
دوره اول متوسطه

1 -با شناسایی معیارهای زندگی سالم، سطح سالمت جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی خود را بررسی و روشهایی را برای شکل دهی به هویت خود انتخاب کند و به کار گیرد.

۲ -با پذیرش مسئولیت در قبال سالمت و بهداشت جامعه، در برنامه های ارتقای سالمت، تفریحات سالم و تربیت بدنی، سالمسازی محیط زیست (محله/ مدرسه) مشارکت کند و روشهایی را برای بهبود کیفیت زندگی فردی و اجتماعی به کار گیرد.

3 -با شناسایی معیارهای محیط زیست سالم و بررسی تأثیر الگوی رفتاری خود و دیگران بر سامانه های زیست محیطی محلی و منطقه ای، راه حلهایی را برای حفظ و بهسازی زیستگاه خود به کار گیرد.

 
دوره دوم متوسطه

1 -عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصدی و سیاسی تأثیرگذار بر سالمت و توانایی جسمانی، روانی، اجتماعی و معنوی خود را شناسایی کند و با بکارگیری راهبردهای زندگی شایسته، به الگوی رفتاری پایداری دست یابد.

۲ -با مشارکت در طرح ها و برنامه های بهبود سبک زندگی، تفریحات سالم، تربیت بدنی و ورزش، سالم سازی محیط زیست و عام المنفعه مسئولیت های خویش را نسبت به حفظ آفریده های خداوند و سالمت خود، خانواده و جامعه انجام دهد و میزان تأثیرگذاری آن را ارزیابی کند.

3 -با مطالعة مسایل و مشکلات محیط زیست در سطح ملی و جهانی و شناخت کارکرد نهادهای اجتماعی، به عنوان دوستدار و فعال زیست محیطی برای اصالح و بهبود پایدار آن ایفای نقش کند.

د: ساحت تعلیم و تربیت علمی فناورانه

دوره اول ابتدایی

1 -با بهره گیری از مهار ت های پایه یادگیری، پدیده های طبیعی و روابط ریاضی را مطالعه کند و یافته های خود را با دیگران به اشتراک بگذارد.

۲ -با کسب مهارت های پایه فناوری، پرسشگری وخلاقیت، فرایند تولید یک محصول را تجربه کند.

دوره دوم ابتدایی

1 -با استفاده از مهار ت های کار علمی و تفکر، پدیده های طبیعی (آیات الهی) والگوها و روابط ریاضی را مطالعه کند و نتایج آن را برای حل مسائل روزمره زندگی بکار گیرد.

۲ -با استفاده از مهارت های کار با دیگران، ایده ها و یافته های حاصل از فعالیت های علمی- پژوهشی )فردی وگروهی( را با دیگران به مشارکت بگذارد.

3 -با استفاده از یافته های علمی و فناورانه و بهره گیری از مهارت های پایه فناوری، کاالها و وسایل مورد استفاده در زندگی روزمره را بررسی و ایده هایی برای بهبود کیفیت و استفاده مسئوالنه از منابع پیشنهاد کند.

دوره اول متوسطه

1 -با استفاده از راهبردهای تفکر، الگوها و روابط حاکم بر پدیده ها را شناسایی کند و یافته های خود را برای حل مسایل و توسعه علمی به کارگیرد.

۲ -در فرایند کار مشارکتی با بررسی ایده ها و یافته های علمی- فناورانه یا گزاره های علمی و پژوهشی، دیدگاههای خود را ارائه و برای پاسخ به پرسشی جدید، طرح مطالعاتی و پژوهشی تهیه و اجرا کند.

3 -با بررسی فرایندها، قوانین، اصول علمی و فناورانه بکارگرفته شده در تولید یک محصول، روش هایی را برای بهینه سازی آن به کارگیرد.

دوره دوم متوسطه

1 -با تحلیل وارزیابی الگوها و روابط حاکم بر پدیده های انسانی، طبیعی (آیات الهی) و حل مسایل ریاضی از مدلسازی برای شناخت و حل مسایل واقعی زندگی استفاده کند.

۲ -طی یک فرایند کار مشارکتی در سطح مدرسه، ایده ها و یافته های علمی- فناورانه را درباره یک موضوع مطالعه وآزمایش کند و یافته های خود را با رعایت اخالق علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه کند.

3 -با بهره گیری از سواد فناوری و بررسی وضعیت آینده/تحوال علمی وفناوری، ایده خود را در قالب یک طرح یا محصول ارائه کند.

ه: ساحت تعلیم و تربیت اجتماعی سیاسی

دوره اول ابتدایی

1 -با ایفای نقش خود به عنوان عضوی از گروه (خانواده، دوستان، مدرسه)، احساس تعلق خود را نسبت به گروه با رفتار همدالنه، محترمانه و مشارکت جویانه نشان دهد.

۲ -با رعایت نظم و قانون در روابط خانوادگی و اجتماعی (محیط زندگی و مدرسه) وظایف خود را در قبال دیگران انجام دهد.

3 -با شناخت خود به عنوان یک شهروند ایرانی، تعلق خاطرخود را نسبت به وطن و نمادهای آن نشان دهد.

دوره دوم ابتدایی

1 -با شناخت حقوق و مسئولیتهای خود در زندگی خانوادگی و اجتماعی و بکارگیری رفتار سازنده و مسالمت جویانه، از قوانین و مقررات به صورت آزادانه و سازنده پیروی کند.

۲ -با شناخت تغییرات محیط طبیعی و اجتماعی در گذر زمان، تأثیر آن را در زندگی خود تبیین کند.

3- با کسب مهار ت های شهروندی، نقش ها و وظایف خود را در قبال جامعه محلی با مشارکت در فعالیتها و برنامه های زیست محیطی، فرهنگی، سیاسی اجتماعی انجام دهد.

دوره اول متوسطه

1 -با مشارکت در فعالیت های اجتماعی هویت ساز، نوع دوستی، ایثار و مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تجربه کند و با پرهیز از روحیه فردگرایی، توانایی تصمیم گیری مبتنی بر خرد جمعی خود را توسعه دهد.

۲ -با شناخت وظایف و مسئولیتهای خود در قبال زیست اجتماعی، روشهایی برای تأثیرگذاری بر بهبود سبک زندگی اجتماعی و حفاظت از خود و دیگران در برابر مسایل و آسیبهای اجتماعی انتخاب کند و به کار گیرد.

3 -با بررسی علل تکوین، تغییر و تداوم محیط طبیعی، اجتماعی، سیاسی و آشنایی با قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور، درک خود را از روند تغییرا ت و تأثیرات آن بر زیست اجتماعی بیان کند.

4 -با شناخت شاخص های هویت ملی )ایرانی- اسلامی(، عملکرد خود را در راستای حفظ و ارتقای آن مورد بررسی قرار دهد.

دوره دوم متوسطه

1 -با شناخت حقوق و مسئولیتهای خود در زندگی اجتماعی- سیاسی، مسایل جامعه (مشکالت و آسیب های اجتماعی، زیست محیطی و ...) را شناسایی کند و وظایف خود را برای حل آنها در راستای حفظ امنیت و منافع ملی، وحدت و انسجام اجتماعی انجام دهد.

۲ -با بهره گیری از شیوه کنش اقناعی در تعامالت اجتماعی- سیاسی، مهارت گفتگو و مشارکت سازنده در فعالیت های جمعی و مدیریت مشارکتی را تجربه کند.

3 -با تحلیل سازوکارهای تکوین، تداوم و تغییر زندگی اجتماعی- سیاسی، موقعیت مکانی/ زمانی را انتخاب کند و وظایف و مسئولیتهای اجتماعی- سیاسی مترتب بر آن را در سطح خانوادگی، محلی، ملی و بین المللی انجام دهد.

4 -با تحلیل و ارزیابی فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی و سیر تحول آن، روشهایی را برای صیانت و گسترش این فرهنگ و تعامل میان فرهنگی در سطح محلی، ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

و: ساحت تعلیم و تربیت اقتصادی حرفه ای

دوره اول ابتدایی

1 -با درک مفاهیم پایه اقتصاد (ایده، هزینه، مصرف)، روشهای مصرف بهینه را در زندگی شخصی و خانوادگی به کارگیرد.

۲ -با کسب مهارت های ساده کارآفرینی، قدرت تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت به کار گیرد.

دوره دوم ابتدایی

1 -با شناسایی مفاهیم عمومی اقتصاد (تولید، توزیع و مصرف) و درک نقش مسئولیت پذیری و انضباط مالی درفعالیتهای اقتصادی، روشهایی را برای حل مسائل ساده اقتصادی شناسایی کند و به کار گیرد.

۲ -باکسب مهارت های اصلی کارآفرینی، قدر تخیل و خلاقیت خود را برای تولید یک محصول یا خدمت اجرا و نتایج آن را تحلیل کند.

3 -با درک مفاهیم اخالق، اقتصادی (کار و تلاش، رعایت حق الناس، نیکوکاری، امانتداری، پرهیز از اسراف و تبذیر)، رفتار خود در زندگی شخصی و ارتباط بادیگران را بر مبنای آن سازمان دهد و عمل کند.

دوره اول متوسطه

1 -با شناسایی مفاهیم اصلی اقتصاد خانواده و درک شیوه های مالیه شخصی (پس انداز و مدیریت ریسک)، مصادیق آن را در زندگی به کار بگیرد و در بهبود اقتصاد خانواده فعاالنه مشارکت نماید.

۲ -با شناخت از حرفه ها، مشاغل و کسب صالحیت های فنی پایه در تولید و عرضه محصول، متناسب با عالیق، استعدادها و جنسیت، برای انتخاب مسیر شغلی آینده خود برنامه ریزی کند.

3 -با شناخت مفاهیم کلیدی رفتار اقتصادی سازنده (شکر، قناعت، تعاون، منافع جمعی، رعایت حلال و حرام و حمایت از تولید ملی(، تأثیر آنها را در امور فردی، خانوادگی و اجتماعی تحلیل کند و روشهایی را برای بهسازی رفتارهای اقتصادی پیشنهاد دهد.

دوره دوم متوسطه

1 -با درک ابعاد و روند شکل گیری مسائل و تحوالت اقتصادی در فضای واقعی و مجازی، الگوی رفتار اقتصادی خود، خانواده و جامعه را بررسی کند و روشهایی برای تدبیر معاش حلال به کار گیرد.

۲ - با شناسایی تحوالت عرصه اشتغال و سرمایه گذاری، صالحیتهای حرفه ای خود را ارزیابی و برای کسب و کار و نقش آفرینی اقتصادی در آینده برنامه ریزی کند.

3 -با شناخت عمومی از بخش ها و سیاست های کلان اقتصادی و درک رفتارهای مثبت و منفی بازیگران اقتصادی در سطح ملی و فراملی تأثیر آن را بر مسائل اقتصادی جامعه تحلیل کند.

هدف فراساحتی
1 -با کسب مهار های نوشتاری، شفاهی، ادراکی و تولیدی زبان، از این مهارت ها برای حل مسائل یا رفع نیازهای خود در سطح جامعه و تحلیل موقعیتهای پیچیده بهره بگیرد.
1) چارچوب طراحی برنامه درسی مدرسه
۲) چارچوب تولید برنامه درسی مدرسه
3) چارچوب اجرای برنامه درسی مدرسه
4) چارچوب ارزشیابی برنامه درسی برنامه درسی
 
حوزه های یادگیری
1) زبان آموزی و نگارش
۲) تربیت بدنی و سالمت جسمانی
3) ریاضیات و تفکر استدلالی
4) علوم و تفکر تجربی
 
اهداف و الگوی پرورشی و تربیتی:
1) تربیت دینی و سبک زندگی
2) تربیت روحی، عاطفی و فردی
3) تربیت زیستی و اجتماعی
4) تربیت مهارتی (با رویکرد اشتغال و کار)
 
اسناد تفصیلی اجزای الگو
1) چرخه یادگیری در یک واحد درسی
۲) فرم طراحی چرخه یادگیری
3) شیوه های سنجش کیفیت برایندی مدرسه
4) شیوه های سنجش کیفیت فرایندی مدرسه