کارگروه های دانش آموختگان نوین

 
کارگروه خیریه و امور عام المنفعه
 
 
کارگروه سلامت و خانواده


کارگروه علم و فرهنگ
 
 
کارگروه کسب و کار